Zotero Plugin Market

Zotero 插件集市

Zotero 插件市场,为解决 Zotero 插件不集中,下载不方便而建立,提供插件、教程、以及相关资源等,打造国内一流的 Zotero 插件集结地。